02
01
شعار سال
08

اخبار و اطلاعیه

آرشیو
برگزاری جلسه کمیته تخصصی ارتقاء علوم بالینی هیئت ممیزه 12 اسفند 1402

برگزاری جلسه کمیته تخصصی ارتقاء علوم بالینی هیئت ممیزه

برگزاری جلسه کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه هیئت ممیزه 12 اسفند 1402

برگزاری جلسه کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه هیئت ممیزه

معرفی

هیات ممیزه
گردش کار
هیات ممیزه چیست
هیات ممیزه

هیات ممیزه

ارتقاء اعضاء هيأت علمي يكي از مأموريتهاي دانشگاه ميباشد،كه برمبناي ارزيابي فعاليت هيأت علمي در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي محقق گردد. و اين امر نه تنها سبب ارتقاي رتبه آموزشي هيأت علمي مي گردد بلكه اين ارتقاء مي بايست به نوعي در رشد فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي وي به عنوان عضوي از فرآيند آموزشي در خانواده دانشگاه و همچنين اعتلاء و ارتقاء محيط آموزشي در دانشگاه اثرگذار باشد. به اين منظور هيأت مميزه در هر يك از دانشگاهها و يا مؤسسات آموزش عالي واجد شرايط تشكيل مي گردد .
گردش کار

گردش کار

درخواست متقاضي به دانشكده همراه با تمام فرم هاي تكميل شده و مستندات لازم بررسي توسط دانشكده و ارسال نامه هاي مربوطه به بخشهاي مختلف مانند كميته تخصصي فرهنگي، هيات اجرايي جذب، نظام پزشكي و .. *تشكيل جلسه كميته منتخب دانشكده ارسال پرونده و مستندات به هيات مميزه دانشگاه *تشكيل كميته تخصصي مربوطه هيات مميزه **تشكيل هيات مميزه دانشگاه ابلاغ مصوبات جهت اجرا به معاونت آموزشي دانشگاه * در هر مرحله در صورت عدم داشتن شرايط يا عدم كسب امتياز لازم پرونده به عضو هيات علمي عودت داده مي شود تا در صورت تكميل مدارك و امتيازات مجددا درخواست داده شود.
هیات ممیزه چیست

هیات ممیزه چیست

هيأت مميزه يكي از واحدهاي علمي ستادي تحت نظر رئيس دانشگاه مي باشد، كه اعضاء آن از ميان استادان و دانشياران دانشكده ها به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي و پس از تأييد وزارت مذكور بمدت دو سال به عضويت آن منصوب مي گردند.